Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník stránky.


Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.bikecentrumpresov.sk.

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH s.r.o.

so sídlom Rusínska 15307/5, 080 01, Prešov

 IČO : 52882381, DIČ : 2121170579, IČ-DPH: SK2121170579

Číslo účtu: 2102001118 / 8330 - IBAN: SK1883300000002102001118 - BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39696/P.

E-mail: info@bikecentrumpresov.sk, mob.č.: 00421 (0)948 774 117.


Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, prípadne firemné údaje a cookies. Viac informácií o cookies.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.


Príjemcovia - prevádzkovateľ internetového obchodu www.bikecentrumpresov.sk, účtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť.


Sprostredkovatelia - príjemcovia údajov ako Google, Google Analytics a Google AdWords, Facebook, Instagram.


Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.


Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo Odhlásiť v ktoromkoľvek informačnom letáku alebo emailovou žiadosťou.

Vložený obsah z iných webových stránok - články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.


Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.


Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.


V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.


Tieto podmienky sú platné od 24.09.2019