PREVÁDZKOVÝ PORIADOK BIKE CENTRA PREŠOV

(ĎALEJ LEN CENTRUM)

Všeobecné pokyny

Užívateľ, ktorý využíva centrum sa zaväzuje, že je oboznámený s pokynmi, akceptuje zásady, podmienky a  obmedzenia, ktoré sú ich obsahom. Osoby, neriadiace sa týmito podmienkami, budú mať ďalší vstup do centra zakázaný!

Všetké osoby nachádzajúce sa v priestoroch centra sú povinné dodržiavať predpisy bezpečnosti o ochrane majetku, čistotu a poriadok, ako aj počúvať upozornenia a pokyny správcom poverenej osoby.

Za vzniknuté škody nedodržiavaním prevádzkového poriadku a  všeobecných bezpečnostných pravidiel je plne zodpovedná osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

nechodit-po-trave.jpg

NECHOD PO TRÁVE!

Užívatelia využívaju centrum na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko.

Za  akékoľvek škody na  zariadení, urazy užívateľov a  osôb nachadzajúcich sa v blízkosti centra, nenesie správca zodpovednosť ak neboli spôsobené jeho vinou. Hlavne keď neboli dodržané pokyny správcu centra.

Každý užívateľ je povinný používať vybavenie centra, podľa toho na čo je určené.

O akýchkoľvek nedostatkoch prosím informujte správcu objektu.

Vstup sa odporúča jedincom s dobrým zdravotným stavom a dobrou fyzickou kondíciou. Jazda pod vplyvom alkoholu, návykových látok alebo liekov, ktoré ovplyvňujú psychomotorické schopnosti je zakázaná! 

cam.jpg

SPRÁVAJ SA TAK, ABY SI SA NEMUSEL HANBIŤ!

Centrum je za účelom zabezpečenia bezpečnosti v objekte pod stálym kamerovým dohľadom. Užívateľ akceptuje používanie kamerového systému, ktorý nahráva užívateľovu jazdu.


pumpovanie.jpg

Cyklistická dráha je určená výlučne k jazde na funkčných bicykloch BMX a MTB vybavených minimálne jednou brzdou!

Maximálny počet užívateľov dráhy je 10.

Minimálny odstup je 5 metrov od jazdca pred sebou.

Platí zákaz používania dráhy ak je mokrá, zablatená, zasnežená alebo zľadovatelá.
Platí zákaz chodenia po dráhe, schádzania z dráhy, vchádzania na dráhu.
Platí zákaz vstupu peších na dráhu

dirt.jpg


Bezpečnostné zásady

brzda.jpg

NEZASTAVUJ NA DRÁHE.

Počas užívania dráhy buď opatrný/á a nepreceňujte svoje schopnosti.
Pred jazdou sa dôkladne rozcvič a skontroluj vybavenia, s ktorým ideš jazdiť.
Pred vstupom skontroluj či je dráha pre jazdu voľná.
Rešpektuj a pomáhaj menej skúseným jazdcom.

Každý užívateľ dráhy musí byť vybavený vhodnou ochrannou výbavou: prilba, najlepšie certifikovaná, musí byť nasadená počas celej jazdy. Odporúčame používanie chráničov rúk, nôh, očí...

prilba.jpg

PRILBA JE POVINNÁ!

Pre bezpečnosť všetkých účastníkov, ktorí jazdia spolu na dráhe, je nutné dodržiavať smer jazdy, ktorý je vyznačený, aby nedošlo k stretu jazdcov. Svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a počtu jazdcov na dráhe je potrebné prispôsobiť rýchlosť jazdy.

! ! !  MENEJ SKÚSENÝ JAZDEC JE POVINNÝ ÍSŤ NA POMALŠÍ - DETSKÝ OKRUH

JAZDI V SMERE VYZNAČENOM VODOROVNÝM ZNAČENÍM.

SLEDUJ ZNAČKY

Ak si užívateľ nie je istý svojími schopnosťami využívať bezpečne dráhu, je povinný sa vyhnúť jazde, aby nespôsobil sebe alebo iným užívateľom úraz alebo iné nebezpečenstvo.


V CENTRE PLATÍ ABSOLÚTNY ZÁKAZ

Požívania omamných, návykových látok a fajčenia.
Vstupu osôb, u  ktorých je zjavné požitie omamných látok.
Prinášanie a nosenie nádob s  plynovými postrekmi, žieravinami alebo farbami ako aj nebezpečných predmetov (napr. nože, palice) vyrobených z  krehkého praskajúceho, ostrého alebo trvdého materiálu (napr. sklo, kovové plechovky).
Vodenie psov alebo iných zvierat do priestoru PUMPTRACK & DIRT dráhy.
Zakladania používania alebo narábania s otvoreným ohňom.
Hádzania akýchkoľvek predmetov.
Znečisťovania a  odhadzovania smetí, maľovania alebo lepenia nálepiek na zariadenia nachádzajúce sa v objekte a zároveň umiestňovanie reklám bez súhlasu správcu.
Robenia hluku, používania vulgarizmov a neslušného správania.
Manipulácie a premiestňovanie mobilného i pevného materiálu.
Využitie „centra“ skupinami, je možné len po predošlej dohode so správcom! 

Za porušeni prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov správcu centra, bude uložená peňažná pokuta do výšky 33,16 €. Poškodenie majetku si bude správca uplatňovať v plnej výške voči užívateľovi areálu.

Využívanie „centra“ skupinám je možné len po predošlej dohode so správcom.

Neplnoleté osoby a  osoby so zdravotným postihnutím, môžu vstúpiť na dráhu len v doprovode dospelej osoby a na jej zodpovednosť, ak to ich zdravotný stav umožňuj